Η εταιρεία μας είναι διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), σύμφωνα με τα πρότυπα κατά ΕΛΟΤ : 

 

  • ΕΝ ISO/IEC 17020:2012 ως Φορέας Ελέγχου Τύπου Α, στον προαιρετικό τομέα ή/και σύμφωνα με τις Εθνικές Κανονιστικές Διατάξεις
  • ΕΝ ISO/IEC 17065:2012 ως Φορέας Πιστοποίησης Προϊόντων σύμφωνα με Οδηγίες της Ε.Ε.

ΕΣΥΔ

Έλεγχοι

Αρ.Πιστ. 93

Πιστοποίηση Προϊόντων

Αρ.Πιστ. 94