Η πιστοποίηση σύμφωνα με την νομοθεσία, είναι υποχρεωτική για όλους τους ανελκυστήρες. Για να γίνει απολύτως κατανοητή η διαδικασία της πιστοποίησης, παραθέτουμε στην συνέχεια τα βήματα που απαιτούνται για την ολοκλήρωσή της.


ΒΗΜΑ 1ο – ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Αρχικά, μας αποστέλλετε τα στοιχεία σας καθώς και στοιχεία του ανελκυστήρα και εμείς συντάσσουμε την προσφορά μας, προσαρμοσμένη στις ανάγκες της εγκατάστασης. Η προσφορά μας ΔΕΝ είναι δεσμευτική σε περίπτωση που δεν γίνει αποδεκτή. Εφ’ όσον υπάρχει αποδοχή της από μέρους σας, η διαδικασία προχωράει στο επόμενο βήμα.


ΒΗΜΑ 2ο – ΕΛΕΓΧΟΣ

Στην συνέχεια, κατόπιν επικοινωνίας μας, καθορίζεται  η ημερομηνία και η ώρα του ελέγχου του ανελκυστήρα. Στον έλεγχο, απαιτείται η παρουσία του συντηρητή του ανελκυστήρα. Χωρίς την παρουσία του συντηρητή, ΔΕΝ μπορεί να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος. Για θέματα νομοθεσίας, πατήστε εδώ.


ΒΗΜΑ 3ο – ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ*

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, συντάσσεται και σας αποστέλλεται η έκθεση του επιθεωρητή μας. Εάν προκύψουν ελλείψεις – παρατηρήσεις, πρέπει να αποκατασταθούν και να προγραμματιστεί επανέλεγχος για την επιβεβαίωση της αποκατάστασης.


ΒΗΜΑ 4ο – ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Έκδοση πιστοποιητικού, θεώρηση νομιμοποιητικών εγγράφων και αποστολή όλων, σε διεύθυνση που θα μας υποδείξετε χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

 

*Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν παρατηρήσεις δεν πραγματοποιείται επανέλεγχος και σε συνέχεια αποστολής σας των απαιτούμενων νομιμοποιητικών εγγράφων, προχωράμε στο τέταρτο και τελευταίο βήμα.