Ανυψωτικά Μηχανήματα

Η πιστοποίηση σύμφωνα με την νομοθεσία, είναι υποχρεωτική για όλα τα ανυψωτικά μηχανήματα, τα οποία βρίσκονται σε λειτουργία. Επίσης, προβλέπονται και κυρώσεις σε περίπτωση μη επίδειξης του αντίστοιχου πιστοποιητικού και ειδικότερα για επαγγελματικούς χώρους, σε περίπτωση ελέγχου της επιθεώρησης εργασίας, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις εν λόγω κυρώσεις, πατώντας εδώ.

 

Η διαδικασία του ελέγχου-πιστοποίησης για κάθε ανυψωτικό μηχάνημα, είναι η παρακάτω:

  1. Μελέτη του φακέλου του μηχανήματος που μας προμηθεύει ο κατασκευαστής ή εσείς και περιέχει τουλάχιστον: δήλωση συμμόρφωσης, υπολογισμούς, σχεδιαγράμματα, οδηγίες χρήσης και συντήρησης καθώς και το βιβλίο συντήρησης και ελέγχων. 
  2. Επί τόπου έλεγχος του μηχανήματος από μηχανολόγο επιθεωρητή του γραφείου μας, ο οποίος προβλέπεται να διαρκέσει 1,5 ώρες,  σύνταξη τεχνικής έκθεσης, με αναφορά των τυχόν ελλείψεων που βρέθηκαν, για να προβείτε σε αποκατάστασή των.
  3. Εάν δεν βρεθούν ελλείψεις, χορηγείται Πιστοποιητικό-Βεβαίωση για την καλή και ασφαλή λειτουργία του μηχανήματος.